فضای بک آپ (هاست بک آپ)

BK-20GB
BK-50GB
BK-100GB
BK-150GB
BK-200GB
BK-250GB
BK-500GB